ហើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ស្រេច, រួច, រួច​ស្រេច; រួចរាល់; ស្រេចបាច់; ដែល​កន្លង​ទៅ​ជា​ស្រេច : ធ្វើ​ការ​មិន​ទាន់​ហើយ, ធ្វើ​នេះ​ហើយ​ធ្វើ​នុះ​ទៀត ។ ហើយ​ក៏ និ. រួច​ក៏ ។ ហើយ​គ្នា និ. ស្រេច​គ្នា, លែង​ទាក់ទិន​គ្នា​ទៅ​ទៀត : ហើយ​គ្នា​តែ​ប៉ុណ្ណេះ ឬ តែ​ប៉ុណ្ណេះ​ក៏​ហើយ​គ្នា ។ ពាក្យ​លាន់​មាត់​ដោយ​នឹក​ស្តាយ, ដោយ​តូច​ចិត្ត ឬ​ដោយ​អស់​សង្ឃឹម : ហើយ​គ្នា ! អស់​កើត​ជា​អី​ហើយ !; ច្រើន​ថា ហើយ​គ្នា​តែ​ម្តង ! ។ ហើយ​ដោយ ឬ ដ៏​ហើយ​ដោយ គុ. ដែល​ធ្វើ​ដោយ : ហើយ​ដោយ​មាស ឬ ដ៏​ហើយ​ដោយ​មាស ដែល​ធ្វើ​ដោយ​មាស, ដែល​យក​មាស​ធ្វើ (ត្រូវ​នឹង បា. មយ ដែល​យើង​ប្រើ​ជា --ម័យ, ដូច​ជា លោហ​ម័យ, សុវណ្ណ​ម័យ ជាដើម) ។ ហើយ​ពី និ. រួច​ពី, អស់​ពី : ហើយ​ពី​នុ៎ះ​នោះ រួច​ពី​នុ៎ះ​នោះ ។ ហើយ​ហោង (--អ្ហង) ស្រេច​ហោង (ម. ព. ហោង និ. ផង) ។ល។