ហៀ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ស្តើង​ណាស់ : ស្តើង​ហៀ, សម្តើង​ហៀ គឺ​ស្តើង​សើក​ប៉ប្រើក ។