ហេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ស្ទុះ​ឬ​រត់​សំដៅ​ត្រង់​មិន​ទទីមទទាម : ស្ទុះ​ហេ​ចូល​ទៅ, រត់​ហេ​ចុះ​ហេ​ឡើង ។ ឧ. សូរ​សម្រែក​សេះ ។