ហេ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( អាល. ) ពាក្យ​ស្រែក​ហៅ​មិន​ចេញ​ឈ្មោះ​ដោយ​ការ​ឥត​គោរព, ដោយ​មើល​ងាយ : ហេរ​កុំ​ចូល​មក ! ។ ឧ. សូរ​ស្រែក​ហ៊ោ​ច្រើន​គ្នា ដោយ​សេចក្ដី​រីករាយ​សប្បាយ ឬ​ដោយ​អំណរ​ព្រោះ​មាន​ជ័យ​ជម្នះ​ជាដើម​ ។ ហ៊េ !