ហេងហាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ក្តៅ​រហេងរហាង​ខ្លាំង : ក្តៅ​ហេងហាង ។ ចិត្ត​ហេងហាង ចិត្ត​រសាប់​រសល់​ឬ​ស្ទាក់​ស្ទើរ ។