ហេដ្ឋិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហេត-ឋិម៉ៈ បា. ( គុ. ) ដែល​ជា​ខាង​ក្រោម, ជា​ខាង​ក្រោយ; ដែល​យ៉ាង​អន់, យ៉ាង​ទាប​ឬ​យ៉ាង​ចុង​គេ​បំផុត ។ ហេដ្ឋិមដ្ឋាន ទី​ខាង​ក្រោម ។ ហេដ្ឋិម​ទិស (ហេត-ឋិម៉ៈទឹស) ន. (បា. ហេដ្ឋិម​ទិសា) ទិស​ខាង​ក្រោម (រាប់​ក្នុង​ពួក​ទិស ១០) ។ ហេដ្ឋិម​បរិច្ឆេទ ការ​កំណត់​យ៉ាង​ទាប​ឬ​យ៉ាង​ចុង​គេ​បំផុត ។ ហេដ្ឋិម​ភាគ ភាគ​ខាង​ក្រោម ។ ហេដ្ឋិម​ភូមិ (--ភូម) ជាន់​ឬ​ថ្នាក់​ខាង​ក្រោម ។ល។