ហេតុជំរុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

motive, motif គោលបំណង ឆន្ទៈ សារៈសំខាន់ ឬផលប្រយោជន៍ដែលជាធាំតុមូលដ្ឋាននៃអំពើរបស់មនុស្សជំរុញឱ្យចិត្តរបស់មនុស្សធ្វើឬទប់ស្កាត់មិនឱ្យធ្វើអំពើណាមួយ។ អ្នកដែលដឹងពីហេតុផលជំរុញនេះច្បាប់គឺមានតែអ្នកធ្វើអំពើនេះតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧ. ហេតុផលជំរុញដែលនាំឱ្យព្រះសិទ្ធត្ថ (ព្រះពុទ្ធ) សុខចិត្តលះបង់រាជសម្បត្តិ/ រាជ្យសម្បត្តិ គឺដើម្បីស្វែងរកសច្ចធម៌នៃជីវិត។