ហេតុវាទបញ្ច្រាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហេតុផលភាពបញ្ច្រាស backward causation, causalité descendante សញ្ញាណទូទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្កឱ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតកើតឡើង ជាធម្មតា ជំរុញឱ្យយើងគិតពីបុព្វហេតុដែលកើតឡើងមុន និង ផលដែលកើតឡើងបន្ទាប់។ ប៉ុន្តែ ក៏អាចមានករណីខ្លះផលកើតមុខហេតុផងដែរ។ ឧ. ព្រហ្មលិខិត ដែលកំណត់ដោយអាទិទេពគឺជាផល រីឯព្រឹត្តិការណ៍ ឬដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលស្របទៅនឹងព្រហ្មលិខិតនោះ គឺជាហេតុ។