ហេប​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ដុនដាប​កម្លាំង​មាន​ដង្ហើម​ខ្សោយ​តិច​ៗ : ឈឺ​ហេប​ៗ, អស់​កម្លាំង​ហេប​ៗ; ដក​ដង្ហើម​ហេប​ៗ (ប្រើ​ជា ម្ហេប​ៗ ក៏​បាន) ។