ហេម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហេ-មៈ សំ. បា. ( ន. ) មាស (សុវណ្ណ) ។ ឈ្មោះ​ត្រកូល​ដំរី​ពួក​មួយ ។ ហេម​ការ ឬ--ការកៈ អ្នក​ធ្វើ​មាស, ជាង​មាស (បើ​ស្រ្តី​ជា ហេម​ការិកា) ។ ហេម​គិរី (សំ. បា. --គិរិ) ភ្នំ​មាស; ភ្នំ​ដែល​កើត​មាស ។ ហេម​ម័យ ដែល​ធ្វើ​ដោយ​មាស ។ ហេម​វិចិត្រ ដែល​វិចិត្រ​ដោយ​មាស; ដែល​ទឹប​មាស ។ ហេម​ហង្ស (ហេ-មៈហង់ ឬ ហែម--) ហង្ស​មាស; ហង្ស​ដែល​មាន​សម្បុរ​ស្លាប​ដូច​មាស ។ល។ (ហេម នេះ​ប្រើ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​សព្ទ​ដទៃ​ទៀត​បាន​តាម​គួរ​ដល់​ការ ប្រកប​ដូច សុវណ្ណ ដែរ; ម. ព. នេះ) ។