ហេមន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

--ម៉ន់-តៈ ឬ --ម៉ន់ សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​រដូវ​មាន​ទឹក​សន្សើម, រដូវ​រងា : រដូវ​ហេមន្ត; ហៅ ហេមន្ត​កាល, --រដូវ, --សម័យ ក៏​បាន “កាល, រដូវ, សម័យ​មាន​ទឹក​សន្សើម” (មើល​ក្នុង​ពាក្យ រតូវ ឬ រដូវ ទៀត​ផង) ។