ហេមពាន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈពាន មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហិមពាន្ត ។