ហេមវតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈវៈតី ឬ --ដី បា. ឬ សំ. ( ន. ) ស្រ្តី​ជា​បុត្រី​នៃ​ហិមវ័ត គឺ​នាង​ឧមា (ម. ព. ហិមវ័ត ផង) ។ ហៃមវតី