ហេមវ័ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហិមៈ ។