ហេមវ័ន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហិមពាន្ត ។ ហេមវា