ហេរញ្ញិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាញ់-ញិក បា.; សំ. ( ន. ) (< ហិរញ្ញ + ណិក > ឥក, ហិ > ហេ; រូប្យាធ្យក្ស) អ្នក​រក្សា​ប្រាក់ ឬ​អ្នក​រក្សា​មាស​ប្រាក់, អ្នក​ទុក​ដាក់​ប្រាក់; អ្នក​កាន់កាប់​ប្រាក់; នាយ​ឃ្លាំង​ប្រាក់ បើ​ស្រ្តី​ជា ហេរញ្ញិកា ។ គួរ​ប្រយ័ត្ន​ច្រឡំ, កុំ​ប្រើ​ជា ហិរញ្ញិក ឬ ហិរញ្ញិកា ឡើយ) ។