ហេរញ្ញិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាញ់-ញិកា ម. ក្នុង ព. ហេរញ្ញិក ។