ហេរិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) អ្នក​ស៊ើប, ចារ​បុរស; អ្នក​សម្តែង​សេចក្ដី​ស្និទ្ធស្នាល​ដើម្បី ស៊ើប​យក​ការណ៍​ពិត (បើ​ស្រ្តី​ជា ហេរិកា) ។ ព. កា. ថា : រី​ពួក​ហេរិក មាន​យោបល់​ញឹក សង្កេត​ហេតុ​ការណ៍ គេ​ប្រើ​ការ​ស៊ើប ដោយ​នូវ​វិចារណ៍ ច្រើន​តែ​បាន​ការ-ពិត​ពុំ​សូវ​ឃ្វាង ។