ហេលហល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ចេះ​តែ​ប្រែប្រួល​ៗ​ឬ​ប្រែ​ចុះ​ប្រែ​ឡើង ដោយ​ហេតុ​តឹង​ពោះ​បរិភោគ​អាហារ​ច្រើន​ហួស​កំណត់​ឬ​ព្រោះ​អំណាច​ខ្យល់​ធាក់​ច្រាល់​ឡើង, ហល់​ផ្ទៃ : បរិភោគ​អាហារ​ច្រើន​ជ្រុល​ទាល់​តែ​ហេលហល ។ ហែលហល