ហេហា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សើច​សប្បាយ : សើច​ហេហា ។ គុ. ដែល​ចូល​ចិត្ត​តែ​ខាង​សើច​សប្បាយ : មនុស្ស​ហេហា ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​មាន : ដើរ​លេង​ហេហា ។