ហេះ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សើច​ឬ​សូរ​សំឡេង​បន្លឺ​លោម​ទោម​ឲ្យ​ស្រួល​ស្រប ។