ហេៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​លាន់​មាត់​ដោយ​ភ្ញាក់, ដោយ​ស្លន់​ជាដើម : លាន់​មាត់​ហេៈ ។ ហែៈ