ហែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដើរ​ជា​ក្បួន​ចោម​រោម​មនុស្ស​ឬ​អ្វី​ៗ ដែល​ត្រូវ​សម្តែង​សេចក្តី​គោរព​ទៅ​រក : ហែ​នាគ, ហែ​សព, ហែ​ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប, ហែ​កថិន ។ រ. ស. ជូន​ឬ​តាម​ជូន​ជា​យស​បរិវារ; ទៅ​ឬ​មក​កំដរ​ជា​គ្នា : ហែ​ព្រះ​ករុណា ឬ ហែ​ហ្លួង; ហែ​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់ ។ ដើរ​បណ្តោយ​គ្នា​ជា​ជួរ : ដើរ​ហែ​ៗ​តាម​គ្នា (ដើរ​ដង្ហែ​គ្នា) ។ ន. ការ​ដើរ​ចោម​រោម​ជា​របៀប : ក្បួន​ហែ, ទៅ​មើល​ហែ ។ ហែ​ៗ កិ. វិ. (ព. ប្រ.) ដែល​មាន​ត​ៗ​មក​ដូច​គេ​ដើរ​ដង្ហែ​គ្នា, រៀង​ៗ​មក​ឥត​អាក់ : មាន​ហែ​ៗ​មក ។ ហូរ​ហែ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហូរ) ។