ហែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​រហែក : ហែក​សំពត់, ហែក​ក្រដាស ។ ចាប់​ញែក​ឲ្យ​របើក, ឲ្យ​ច្រហ : ហែក​មាត់​ច្រក​ថ្នាំ ។ ហែក​កេរ្តិ៍ និយាយ​ពី​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​អាក្រក់, និយាយ​បរិហារ​ពី​រឿង​អាក្រក់ : ហែក​កេរ្តិ៍​គេ, ហែក​កេរ្តិ៍​ខ្លួន​ឯង ។ ហែក​ហួរ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហួរ) ។