ហែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ងើប​ឬ​បង្ហើប​ក្បាល​ដក​ដង្ហើម​ក្រៅ​ទឹក (ចំពោះ​តែ​មច្ឆ​ជាតិ) : ត្រី​ហែប ។ ហែប​ហែល ហែប​ខ្លះ​ហែល​ខ្លះ : ពួក​មច្ឆា​ហែប​ហែល​អង្កែលអង្កៃ ។

( ន. ) រន្ធ​មួយ​របស់​ខ្លុយ​ដោយ​ឡែក​ផ្សេង​អំពី​រន្ធ​ឯ​ទៀត សម្រាប់​បិទ​ក្រដាស​ស្តើង ឲ្យ​មាន​សូរ​សព្ទ​លាន់​ឮ​រ៉ែ : ហែប​ខ្លុយ (ដែល​មាន​សូរ​សព្ទ​ស្ងួត, ស្អា មិន​ស្រឡះ”) ។