ហែហម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) ហែ​អប​អម, ហែ​ចោម​រោម, ហែ​ជុំ​ជិត : ហែ​ហម​ចោម​រោម​ជា​យស​បរិវារ ។