ហែហៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ត្រួតត្រា​បង្គាប់​បញ្ជា​លើ; ត្រួតត្រា​ខារខាំង (ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ការ​ត្រួតត្រា​លើ​អ្វី​ៗ​ដែល​មិនមែន​ជា​របស់​ខ្លួន​ឬ​ដែល​ជា​សាធារណៈ) : មិន​ត្រូវ​ខ្លួន​មក​ហែហៃ​លើ​របស់​អស់​នេះ​ទេ !