ហែះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ហ៊ែះ ឬ ហ៊ែះ​ៗ) ។ ហែះ​ៗ