ហៃមវតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈវៈតី ឬ ហែម៉ៈវៈដី មើល​ពាក្យ ហេមវតី ឬ ហិមវ័ត ។