ហៃរិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៃ--ឬ ហែ-- សំ. ( ន. ) ចោរ, ចោរ​លប​លួច (បើ​ស្រ្តី​ជា ហៃរិកា) ព. កា. : រី​គ្រឿង​ចាប់​ចង​ គ្រឿង​ឃុំ​ឃាំង​ផង គឺ​ពួក​ហៃរិក វា​ផ្តើម​បង្កើត ជា​គ្រឿង​គួរ​ភ្លឹក បើ​គ្មាន​ហៃរិក គុក​ក៏​មិន​មាន ។ មូស​បង្កើត​មុង ហៃរិក​ព្រយុង ព្រយឹត​ឈ្លានពាន នាំ​ឲ្យ​រាជការ នៅ​ស្ងៀម​ពុំ​បាន បាប​ហៃរិក​ច្រាន​ឲ្យ​សង់​គុក​ចាំ ។