ហោរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ា សំ. ( ន. ) កម្រិត​វេលា, កម្រិត​រាសី, ដំណើរ​នៃ​ចក្ក​រាសី; ម៉ោង; ជតា​ឬ​ជាតា, ជតា​រាសី; លក្ខណៈ; លេខា ។ ហោរាចារ្យ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហោរ) ។ ហោរា​សាស្រ្ត ក្បួន​ហោរ; វិជ្ជា​សម្រាប់​ហោរ, តារា​សាស្រ្ត ឬ​ជោតិ​សាស្រ្ត ។ល។