ហ៊ាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) មិន​ខ្លាច, អាច: ហ៊ាន​ទៅ​ម្នាក់​ឯង​ទាំង​យប់​ស្ងាត់, ហ៊ាន​ស្តី​ឲ្យ ។ ហ៊ាន​ថ្លៃ ហ៊ាន​ទិញ​មិន​គិត​ពី​ថ្លៃ​ថោក ។ ហ៊ាន​ស៊ី អាច​ទិញ​ស៊ី​មិន​កំណាញ់ ។ល។