ហ៊ុន

ពីWiktionary
  1. ចិ. ( ន. ) ប្រាក់​ដើម​ទុន​ដែល​ព្រម​ព្រៀង​ចូល​រួប​រួម​ជា​មួយ​គ្នា​ធ្វើ​ជំនួញ : ចូល​ហ៊ុន​គ្នា​ទិញ​ពោត ។
  2. ចិ. គុ. ដែល​ចូល​ជា​ហ៊ុន​ហើយ : ប្រាក់​ហ៊ុន ។
  3. ចិ. ( ន. ) សង់ទីម៉ែត្រ (១០ លី) : ទទឹង ១០ ហ៊ុន បណ្តោយ ៣៥ ហ៊ុន ។
  4. ខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដែលមានទម្ងន់ ១/១០ ជី ឬ ១០ លី ប្រមាណ ០,៣៧៥ ក្រាម។ ឧ. មាសពីរហ៊ុន