ហ័ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( កិ. ) (ហន៑; ហន ឬ ហន៑ “ប្រៀតបៀន; ធ្វើ​ឲ្យ​លំបាក; បំផ្លាញ; ប្រហារ​ដោយ​សស្រ្តាវុធ; សម្លាប់”) កាត់​សង្កត់​ផ្ទាប់​ឲ្យ​ដាច់​ជា​ភាគ​តូច​ៗ​ឬ​ល្អិត​ៗ (ធ្លាប់​សរសេរ ហាន់ មក​យូរ​ហើយ) : ហាន់​សាច់, ហាន់​ថ្នាំ, ហាន់​ស្លឹកគ្រៃ ។ ហាន់