ហ្វេ

ពីWiktionary

វ៉េ យ. ( ន. ) (Hué) មើល​ពាក្យ វ៉េ ។