ហ្វេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វ៉េ យ. ( ន. ) (Hué) មើល​ពាក្យ វ៉េ ។