ឡង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) តាំងយូ​ក្រដាស​តូច​សាច់​រឹង​រាង​ខុប​ក្រឡូម សម្រាប់​ថ្វាយ​អ្នកតា (របស់​ចិន​យួន) : បន់​អ្នកតា​ថ្វាយ​ឡង់, រូប​អ្នកតា​បាំងឡង់ ។