ឡង​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( ឧ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ក្មេង​យក​ដៃ​ស្ទាប​អង្អែល​គូទ​គោ​ឬ​ក្របី​លោម​ឲ្យ​កង​កន្ទុយ​ឡើង : ឡង​ៗ​កង​កន្ទុយ !... ។ កង​ៗ