ឡត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ហ្ល្ចត អ. ថ. ហ្លត “លំផូង; បំពង់​តូច;...”) បំពង់​តូច​មាន​ប្រហោង​រហូត សម្រាប់​ដាក់​ប្រហក​ខាង​ក្នុង​ប្រហោង​អ្វី​ៗ : ឡត​ស្ពាន់ ។