ឡាចៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​លូក-ល, លូក​នាយ​លូក​អាយ, លូក​លើ​សើ​ក្រោម​ចែប៉ប្រែ​នាំ​ឲ្យ​អផ្សុក : សម្ដី​ឡាចៅ ។ ដែល​ប្រើ​សម្ដី​លូក-ល​ចែប៉ប្រែ : មនុស្ស​ឡាចៅ ។