ឡាប៉ូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់យក្ខឡោម