ឡាវហាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​សម្ល​មួយ​ប្រភេទ​នាំ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន; ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ផ្សំ​ថ្នាំ​ក្តៅ​ក៏​បាន ។