ឡាំសាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) (ចិន​គឹងតាំង ឬ ក្វាងទុង) ផ្តាស, ផ្ដេសផ្តាស : ធ្វើ​ឡាំសាំ, និយាយ​ឡាំសាំ; សម្ដី​ឡាំសាំ (ព. ទ.) ។