ឡឹម​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ក្រឡឹម​ឬ​កំប្លឹម​ចេញ​ចូល​ៗ​បន្តិច​ៗ​ឬ​ខ្ពស់​ៗ​ទាប​ៗ : ពស់​នៅ​ក្នុង​រន្ធ​ឈើ​ឃើញ​តែ​ក្បាល​ឡឹម​ៗ (ច្រ. ប្រ. ក្រឡឹម ឬ កំប្លឹម ជាង) ។