ឡឺនឡង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​បើក​ភ្នែក​ធំ​ធ្វើ​ក្រឡង់​ដោយ​អាការ​ឆ្ងល់​ខ្លាំង​ឬ​ភ័យ​ខ្លាំង​ឬ​ក៏​ព្រោះ​ជាប់​កុន​ជាប់​ដំណើរ : ភ្នែក​ឡឺនឡង់; ឆ្ងល់​ឡឺនឡង់, ភ័យ​ឡឺនឡង់ ។