ឡឺម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​បង្ហាញ​មុខ​ឲ្យ​ឃើញ​មួយ​ភ្លែត​ៗ; ដែល​ចួន​ឃើញ​ចួន​បាត់​ឬ​ភ្លាម​ឃើញ​ភ្លាម​បាត់ : ដើរ​ឡឺម​ចុះ​ឡឺម​ឡើង, ដើរ​ឡឺម​ៗ​ក្នុង​ព្រៃ ។ ឡឺម​ៗ