ឡើយនីលែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. បុ. ( អា. និ. ) (ពាក្យ​ជា និទ្ធារណៈ គឺ​ដក​យក​ពី​ក្នុង​ចំនួន​មក​និយាយ) បណ្តា, ជំនុំ, លាំ : ខ្ញុំ​មាន​កូន​ប្រាំ​នាក់​សុទ្ធ​តែ​ប្រុស, ឡើយនីលែង​កូន​ទាំង​នោះ កូន​ម្នាក់​មិន​ចេះ​អក្សរ (សម័យ​ឥឡូវ​មិន​ដែល​ប្រើ, ប្រើ​ញឹក​ញយ​តែ​ពាក្យ បណ្តា; ឯ​ពាក្យ ជំនុំ ប្រើ​រង្វើល​ៗ) : នារី ២០ នាក់​នាំ​គ្នា​ទៅ​ងូត​ទឹក​ទន្លេ, បណ្តា​នារី​ទាំង ២០ នាក់​នោះ, ក្រពើ​គោះ​ម្នាក់​ស្លាប់​ទៅ, នារី ១៩ នាក់​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ ដោយ​សំណោក​ខ្លាំង​ក្រៃ ព្រោះ​អាឡោះ​អាល័យ​នាង​ដែល​ស្លាប់ (បណ្ដា នេះ​ជា អា. និ. និទ្ធារណៈ ប្រើ​ជា​ជំនួស ឡើយនីលែង និង ជំនុំ, លាំ ដែល​បុរាណ​ធ្លាប់​ប្រើ, ព. វ.; កុំ​ប្រើ ក្នុង​បណ្ដា, ក្នុង​ជំនុំ, ក្នុង​លាំ, ក្នុង​ឡើយនីលែង ព្រោះ​ពាក្យ ក្នុង ក៏​ជា អា. និ. ដែរ, បើ​ប្រើ ក្នុង ផ្សំ​ផង​ទៅ​ជា អា. និ. ពីរ​ដង​ប្រគរ​គ្នា; បារ. Parmi) ។