ឡែម​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​រស​ផ្អែម​បន្តិច​ៗ, ផ្អែម​ឡម​ៗ : ផ្អែម​ឡែម​ៗ (ម. ប្រ., ច្រ. ប្រ. ឡម​ៗ ជាង) ។ ឧ. ពាក្យ​កូន​ក្មេង​និយាយ​បញ្ញែម​គ្នា​លេង ។