ឡែ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ស្រែក​តឹង​បំពង់​ក​ឮ​ស្អា​ខ្លាំង : ស្រែក​ឡែ​ៗ ។