ឡោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) (ល្ចœម អ. ថ. ល៉ម់) ព័ទ្ធ​ឬ​ចោម​ជុំ​វិញ, ចោម​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ : ឡោម​ជុំ​ជិត, កង​ទ័ព​ឡោម​បន្ទាយ​បច្ចាមិត្ត ។ (ព. កា.) : មេ​ទ័ព​ឈ្លាស​ស្ទាត់ សត្រូវ​ឡោម​ព័ទ្ធ ក៏​ឥត​ភ្លាំង​ភ្លឹក មិន​ស្លុត​មិន​ស្លន់ មិន​ភ័ន្ត​វរវឹក ពួក​ខ្មាំង​សន្ធឹក ក៏​វាយ​ត​បាន ។ ជា​មេ​ជំនាញ ឈរ​បង់​ជំទាញ នាំ​ពល​ឲ្យ​ហ៊ាន ទប់​ទ័ព​សត្រូវ អស់​ផ្លូវ​រុករាន ពុំ​អាច​ទន្រ្ទាន រុក​ចូល​មក​ទៀត ។ ប្រើ​ជា ល៉ោម ក៏​បាន ។