អកត្រីកម្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទអកមួយប្រភេទ